Kurikulum


KURIKULUM KKNI
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN BATUSANGKAR
TAHUN 2016
SEMESTER I


NO
KODE
MATA KULIAH
SKS
1
INS 202
English For Daily Conversation
2
2
INS 201
Bahasa Indonesia
2
3
INS 105
Civic Education
3
4
INS 102
Aqidah Akhlak
3
5
TIK 101
Ilmu Pendidikan dan Pendidikan Islam
3
6
PBA 101
Ilmu  Aswat
2
7
PBA 201
Maharah Istima'  Lil Mufradat
2
8
PBA 202
Maharah Kalam Li Hiwar Yaumiy
2
9
PBA 203
Maharah Qira'ah Li Nushus Ittishaliyah
2
10
PBA 204
Maharah Kitabah Li Qawaid Imlaiy
2
JUMLAH
23
SEMESTER II


NO
KODE
MATA KULIAH
SKS
1
INS 101
Pengantar Ilmu Alquran Hadits
2
2
INS 103
Kapita Selekta Fiqhi
2
3
INS 104
Sejarah Peradaban Islam
2
4
TIK 102
Perkembangan Peserta Didik
2
5
TIK 104
Etika Profesi/Kependidikan
2
6
TIK 301
English For Specific Purposes
2
7
PBA 205
Ilmu Nahwu al Nadzhariy
2
8
PBA 206
Ilmu Sharfi al Lughawiy
2
9
PBA 301
Maharah Istima' Jumlah wa Nash
2
10
PBA 302
Maharah Kalam Hiwar Muwajjah Yaumiy
2
11
PBA 303
Maharah Qiraah Shamithah
2
12
PBA 304
Maharah Kitabah Kalimat wa Jumlah
2
JUMLAH


24
SEMESTER III


NO
KODE
MATA KULIAH
SKS
1
PBA 305
Maharah Kalam  li Munazharah
2
2
PBA 306
Maharah Qira’ah li fahmil  Maqru’
2
3
PBA 307
Maharah Kitabah lil Murasalah
2
4
PBA 308
Ilmu Sharfi Ishtilahiy
2
5
PBA 309
Ilmu Nahwu Thathbiiqiy
2
6
TIK 201
Manajemen Pendidikan
2
7
TIK 202
Bimbingan dan Konseling
2
8
PBA 401
Media Pembelajaran Bahasa Arab
2
9
TIK 107
Tafsir Tarbawi
2
10
TIK 103
Psikhologi Pendidikan
2
11
PBA 402
Edupreneurship*
2
12
PBA 403
Metode dakwah*
JUMLAH
22
SEMESTER IV


NO
KODE
MATA KULIAH
SKS
1
PBA 310
Maharah Kitabah  Li Bahst Ilmiy
2
2
PBA 311
Al-Nahwu fiy Qur’an wa Hadist
2
3
PBA 312
Ilmu Ma’aniy
2
4
PBA 403
Pengantar Media Pembelajaran Bahasa Arab
2
5
PBA 404
Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab
2
6
PBA 405
Thuruq Ta’lim  al-Lugah al-Arabiyah
2
7
TIK 106
Hadis Tarbawiy
2
8
TIK 105
Pendidikan Sosial Budaya Alam Minangkabau
2
9
PBA 404
Lughah Amiyah*
2
10
PBA 405
Tahfiz*
11

Aplikasi komputer
0
JUMLAH
18
SEMESTER V


NO
KODE
MATA KULIAH
SKS
1
PBA 405
Thuruq Ta’lim al-Lughah al-Arabiyah
2
2
PBA 406
Desain Pembelajaran Bahasa Arab
2
3
PBA 407
Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab
2
4
PBA 313
Attarjamah al-Nazhariyah
2
5
PBA 314
Ilmu Bayan  wa ilmu badi’
2
6
PBA 315
Fikih Lughah
3
7
PBA 316
Statistika Pendidikan
2
8
PBA 317
Penelitian Kualitatif
2
9
PBA 318
Filologi
2
10
PBA 319
Media Pembelajaran Berbasis Tekhnologi
2
11
PBA 404
Khat/Kaligrafi*
2
12
PBA 405
Al-‘Arabiyah Lil ‘Ummal*
JUMLAH
23
SEMESTER VI


NO
KODE
MATA KULIAH
SKS
1
PBA 319
Tarikh Adab Wa Lughah
2
2
PBA 320
Ilmu Lughah al-Nafsiy
2
3
PBA 321
Ilmu Lughah Ijtimaiyah
2
4
PBA 322
Attarjamah al-Tathbiqiyah
2
5
PBA 323
Ilmu Lughah ‘Am
2
6
PBA 324
Penelitian Kuantitatif
2
7
PBA 325
Tafsir Lughawiy
2
8
TIK 401
Microteaching
3
9
PBA 326
Telaah Materi Ajar Bahasa Arab
2
10
PBA 406
TOAFL*
3
11
PBA  407
Al-Arabiyah lil Athfal*
JUMLAH
22
SEMESTER VII


NO
KODE
MATA KULIAH
SKS
1
INS 401
KKN
4
2
TIK 501
PPL
4
JUMLAH
8
SEMESTER VIII


NO
KODE
MATA KULIAH
SKS
1
PBA 500
Skripsi
6
JUMLAH
6
TOTAL SKS
146
* Mata Kuliah Pilihan


                                                                                Batusangkar,                            2016
Jurusan Pendidikan Bahasa ArabDr. Devy Aisyah,MA
NIP.19740604 200003 2 002

0 komentar :